بیوپسی به معنی نمونه برداری از بافت‌ها است. بیوپسی روشی تشخیصی است که به توسط آن پزشک مقداری از بافت بدن را خارج کرده و برای بررسی به آزمایشگاه بافت شناسی می‌فرستد. در آزمایشگاه بافت شناسی یا پاتولوژی پزشک متخصص پاتولوژیست بافت‌های ارسالی توسط پزشک را در زیر میکروسکوپ بررسی کرده و بیماری‌های احتمالی را که در بافت وجود دارد تشخیص داده و به پزشک گزارش می‌دهد. بیوپسی به چند طریق انجام می‌شود.