1.مراقبتهای بعد میکرونیدیلینگ حداقل تا 5 ساعت صورت را نشویید .

2.تا یک هفته از ترمیم کننده استفاده شود.

3.حتمآ از ضدافتاب استفاده شود و پوست در برابر آفتاب محافظت شود.